skip to Main Content

Tenim experiència en tot tipus de procediments penals.

Tipologies delictives

Delictes contra la persona, contra la integritat moral, contra la llibertat, contra la indemnitat i llibertat sexuals, contra el tràfic de persones, contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i a la inviolabilitat del domicili, contra l’honor, contra les relacions familiars, contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors, contra els drets dels ciutadans estrangers, contra l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, contra la seguretat col·lectiva, contra la seguretat vial, contra la salut pública, falsedats, contra l’Administració Pública, contra l’Administració de Justícia, contra la Constitució, contra la comunitat internacional.

Assessorament Jurídic

Fases i tipus d’assessorament

Oferim l’elaboració de dictàmens jurídics, la interposició de querelles o denúncies, la defensa al detingut davant de la comissaria o del jutjat de guàrdia, la defensa o l’acusació en procediments judicials de tot tipus i davant de qualsevol tribunal nacional, la realització de judicis, de procediments en fase d’execució penal i l’assessorament penitenciari en els casos de compliment de condemna, així com procediments d’extradició, cancel·lació d’antecedents, defensa de la persona jurídica, i defensa i representació davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Procediments Penals
Back To Top