skip to Main Content

La dispensa de l’article 416 de la LECrim

L’article 416 de la Llei d’Enjudiciament Criminal (en endavant, LECrim) preveu una excepció a l’obligació de declarar que tenen tots els testimonis, coneguda com a “dispensa del dret a declarar”. En aquest article s’estableix, resumidament, que els ascendents, descendents, cònjuges…

Llegir més
Back To Top