skip to Main Content

La rigidesa dels límits temporals en l’aplicació de l’acumulació de penes, la principal caracterísitica dels últims pronunciaments del Tribunal Suprem

Dues de les darreres sentències de la Sala Segona del Tribunal Suprem, les números 7/2022 i 15/2022, es pronuncien en el mateix sentit declarant la irrenunciabilitat del límit temporal que acota la possibilitat de l’acumulació de penes.

Els pronunciaments indiquen que únicament podran ser acumulades les penes imposades per delictes enjudiciats en processos diferents quan aquests haguessin estat comesos amb anterioritat al moment que recaigui la sentència del primer esdeveniment enjudiciat, i sempre que els fets haguessin pogut ser processats de manera conjunta per motius cronològics. Les dues sentències recopilen jurisprudència anterior de la Sala, així com els darrers acords no jurisdiccionals, per tal de subratllar que només podran acumular-se les condemnes de fets no sentenciats en el moment de la comissió dels delictes les penes dels quals es pretenen acumular. La persona condemnada, en aquest supòsit, es veurà beneficiada pels límits temporals que estableix l’article 76 del Codi Penal, previst per corregir els excessos de compliment de les penes i respectar els mandats constitucionals de reinserció i proporcionalitat.

En cas que no existissin aquestes limitacions, s’arribaria a constituir allò que el Tribunal Suprem denomina “patrimoni punitiu”: si no hi hagués limitació temporal, la persona podria cometre nous delictes sense que la pena associada tingués un impacte real. En aquest sentit, la Sala Segona remarca en aquestes dues noves sentències la necessitat de preservar l’eficàcia dissuasiva de la pena com a element essencial per a la interpretació dels articles 76 del CP i 988 de la LECrim.

Per últim, apunta la STS 15/2022 que respecte de la resolució del jutjat penal corresponent sobre acumulació de penes, pot interposar-se cassació directa i segons el règim ordinari de la cassació, prèvia reforma operada per la LO 41/2015.

Back To Top