skip to Main Content

Reial Decret-llei 16/2020 de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia

A fi d’organitzar la represa de l’activitat judicial, l’executiu ja ha publicat a data 29 d’abril al BOE el Reial Decret-llei 16/2020 de 28 d’abril pel qual ordena una sèrie de mesures amb aquesta finalitat.

Una de les mesures que preveu la norma l’article 19.2 és que es puguin celebrar judicis penals per videoconferència per delictes lleus i menys greus. És a dir, segons l’article 33 del CP, per delictes que preveuen penes de presó de fins a cinc anys. La norma, redactada amb lògica inversa, literalment explicita que la regla general de l’article 19.1 de celebrar vistes orals per videoconferències -sempre que hi hagi els mitjans per fer-ho i només durant la vigència de l’estat d’alarma i els tres mesos següents al seu aixecament- s’exceptuï en els casos de delictes greus.

És qüestionable si la immediació necessària en qualsevol judici quedarà afectada i si, de retruc, aquesta pot ser una mesura vulneradora del dret fonamental a un procediment amb totes les garanties i del dret fonamental de defensa.

La norma no especifica, tampoc, com se celebraran aquestes videoconferències: quins agents o parts participants seran a la sala de vistes i quins no, i en aquest últim cas, on seran. És imprescindible una major concreció d’aquesta previsió, la qual esperem que el Consell General del Poder Judicial o els Tribunals Superiors de Justícia de cada comunitat autònoma realitzin.

Una altra mesura que genera enorme incertesa és la que ha provocat l’article 2.1 d’aquest Real Decret-llei 16/2020:

  • Els terminis de l’article 324 de la LECrim, de duració de les instruccions, són terminis processals en principi afectats per la suspensió acordada pel RD 463/2020 de 14 de març i les seves successives pròrrogues;
  • L’actual Reial Decret-llei 16/2020 no ha exceptuat el supòsit del 324 de la LECrim i, per tant, per aplicació estricta de l’article 2.1 d’aquesta nova norma s’hauria de tornar a comptar el termini que estigués vigent des d’un inici, a partir del moment en què s’aixequi la suspensió de terminis, la qual és ara vigent fins que s’acabi l’actual pròrroga, a les 00h del dia 10/05 ex RD 492/2020 de 24/04.

Serà imprescindible veure quina adaptació té aquesta previsió en les realitats de les instruccions i la interpretació que en faran els jutjats d’instrucció.

Back To Top